NEWS

logo.gif (1594 bytes)

NEWS

Plant Research International levert nieuwe inzichten in verspreiding van akkerdistel
19 april 2000

Een akkerdistelvrije zone tot 50 meter tussen natuurgebieden en agrarische percelen voorkomt in de meeste gevallen dat agrariėrs extra kosten moeten maken voor de bestrijding van dit onkruid. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Research International naar de verspreiding en beheersing van akkerdistels. Uit het inmiddels afgeronde onderzoek, met als titel ‘Distelproblematiek in het rivierengebied’, blijkt verder dat de verspreiding van akkerdistel op kleigronden beter met maaien dan met begrazing voorkomen kan worden. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om tussen landbouw en natuurbeheer verdere afspraken te maken. 

Tijdens de bloei van akkerdistels worden grote hoeveelheden pluis met de wind meegenomen. Een deel van dat pluis bevat kiemkrachtig zaad. Het pluis van de plant wordt door de wind over grote afstand getransporteerd. De meeste zaden blijken in het veld- en modelonderzoek echter binnen afstanden van 10 tot 50 meter van een distelhaard neer te komen. Uit het onderzoek blijkt dat verder dan 50 meter vanaf een akkerdistelhaard nog wel zaden neerkomen en kiemen. Deze leiden in de praktijk echter niet tot extra beheerskosten voor de agrariėr in vergelijking met andere gebieden. 

Het beheer van de akkerdistel veroorzaakt al jaren een spanningsveld ten gevolge van verschillende belangen van landbouw en natuur. Agrariėrs geven aan last te hebben van akkerdistels die komen overwaaien vanuit natuurterreinen. Zij geven aan dat zij daardoor extra
kosten moeten maken om de plant te bestrijden. Vanuit natuuroogpunt is de akkerdistel echter een nuttige plant. De akkerdistel biedt namelijk beschutting en voedsel voor vogels, insecten en andere kleine dieren. 

De verschillende belangen hebben in het verleden geleid tot een terugkerende discussie. Deze speelt met name tijdens en na de bloei van de akkerdistel, wanneer er duizenden pluizen door de wind worden verspreid. Om deze situatie te verbeteren heeft Plant Research International in opdracht van Staatsbosbeheer en met medefinanciering van de provincie Gelderland, het ministerie van LNV en het ministerie van VROM, het onderzoek ‘Distelproblematiek in het rivierengebied’ uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het onderzoek vindt op dit moment overleg plaats in het bestuur van de landbouworganisaties in Gelderland en daarna in de
begeleidingscommissie van het onderzoek. De verwachting is dat medio mei de resultaten en de aanbevelingen van dit overleg gepresenteerd kunnen worden.

Het afgeronde onderzoek bestond onder meer uit modelberekeningen, veldonderzoeken en interviews met agrariėrs. De veldonderzoeken vonden plaats in de Gelderse Poort, Fort St. Andries en in een aantal vergelijkingsgebieden. De onderzoekers zijn begeleid door twee commissies waarin een groot aantal vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector, het natuurbeheer en verschillende overheden zitting hadden. 

Company news release
n2264d

.0

Copyright © 2000 SeedQuest - All rights reserved